Om alle functionaliteit te gebruiken heeft deze website uw toestemming nodig om een browser cookie te plaatsen. Indien u geen cookies accepteert kunnen sommige delen van de website niet werken waaronder, maar niet beperkt tot: inloggen, donaties, persoonlijke content bekijken, wisselen tussen talen. Het is aanbevolen om alle cookies toe te staan.
 • Bellen
 • +31 (0)6-39 460 237
 • Mailen
 • info@pioneersnederland.org
 • Bezoeken
 • Bovenkarspel, Nederland

Long term

 • Long term

  meer dan een jaar

Nodig

Wat heb je nodig om long term zendeling bij Pioneers te zijn:

 • Een toegewijd christelijk leven.

 • Goede kennis van de Bijbel.

 • Een bewogen hart voor de onbereikten die geestelijk verloren zijn.

 • Instemming met ons mission statement, kernwaarden, geloofsbelijdenis.

 • Steun van je eigen gemeente.

 • Een achterban die jouw uitzending financieel mogelijk maakt en voor je bidt.

 • Bereidheid om samen te werken in een team met diverse nationaliteiten en kerkelijke achtergronden.

 • Doorzettingsvermogen om op soms moeilijke plekken te werken.

 • Flexibiliteit om je aan de plaatselijke cultuur aan te passen.

 • Bereidheid een nieuwe taal te leren.

 • Vakdiploma’s en zo mogelijk enige werkervaring.

 • Voldoende zendingstraining.

 • Goede psychische en lichamelijke gezondheid.

 • Tenminste 18 jaar, maar meestal 21 jaar oud zijn.

 • Instemming verkrijgen na het sollicitatieproces.

 
Als je deze waslijst ziet, wie is dan nog bekwaam? Bedenk echter dat wij niet gaan omdat wijzelf bekwaam zijn, maar omdat God ons bekwaamt voor het werk. Hij heeft de leiding.
 

Pioneers

Van Pioneers mag u verwachten dat zij u zo goed mogelijk begeleiden in alle zaken die u tegenkomt voor, tijdens en tot ruim na uw uitzending, zoals:

 • Begeleiding op maat tijdens uw uitzendproces door te helpen bij een visum, werkplek, team, thuisfrontcommissie en alles wat verder nodig is om als het ware tijdelijk te emigreren.

 • Opname als member in Pioneers, uw team en voor u te zorgen als eigen familie.

 • Geven van alle coaching, support en membercare dat een team kan bieden.

 • Blijvend contact en member care door het uitzendkantoor.

 • Zorgen voor accountability, evaluatie.

 • Crisis management: compleet en zo lang als het vergt.

 • Mogelijkheid van donatie volgens ANBI (belastingaftrekbaarheid)

 • Partnerschap met uw kerk en achterban.

 
Pioneers is een facilitator: de organisatie die de mogelijkheden en de expertise heeft voor uw uitzending. Onze rol is om Gods roeping voor uw leven te onderscheiden en te zorgen voor de juiste match met het veld en het team waar u gaat dienen. Daarvoor zal tijdens het uitzendproces een uitgebreid sollicitatieformulier moeten worden ingevuld en zullen we de nodige referenties natrekken. In het hele proces maakt u ook een veldbezoek naar uw toekomstige team. Wederzijds moet men instemmen met uw komst.
Bijbels gezien zendt uw thuisgemeente u uit. Daar hechten we sterk aan. Ten behoeve van uw uitzending vormen we met uw thuisgemeente en uw thuisfrontcommissie een partnerschap, een intentieverklaring, waarin we gezamenlijk beschrijven: wie doet wat en soms ook hoe, zodat er tijdens de uitzending geen onduidelijk bestaat over ieders taak.
 

Uitzending

In grote lijnen ziet uw uitzending er zo uit:

 • U maakt contact met Pioneers door te emailen, te bellen of te schrijven naar het nationaal kantoor in Nederland.

 • Het kantoor houdt een kennismakingsgesprek om uw interesse voor uitzending nader te bespreken.

 • De steun van uw thuisgemeente wordt vastgesteld.

 • U vult een sollicitatieformulier in. Referenties nagetrokken. Medisch en psychologisch onderzoek volgen. Er wordt voorlopige plaatsing in een team besproken. U wordt aangenomen als kandidaat.

 • Pioneers wil wederzijdse instemming van u en het team. Daarom bezoekt u het team en er komt wederzijds akkoord.

 • Uw thuisfrontcomité (TFC) wordt samengesteld.

 • Na vaststelling uitzendbudget start u de werving van uw fondsen.

 • U volgt de training en oriëntatie voor kandidaten.

 • U maakt zich bij alle instanties gereed voor “emigratie”.

 • Uw thuisgemeente zendt u uit in een uitzenddienst.

 • Vertrek uit Nederland en aankomst in uw nieuwe thuis. Uw team ontvangt u en helpt u verder met alle aspecten van het leven in een nieuw land en een nieuwe cultuur. Op het veld heeft de veldleiding de zorg voor u, maar het nationale uitzendkantoor, thuisfront en kerk zullen contact zal u blijven houden en steunen waar nodig. U verblijft op het veld, werkt in uw project, verricht uw zendingsarbeid, gaat tijdig op verlof.

 • U beëindigt uw uitzending keert en terug naar uw thuisland. Uw TFC en kerk helpen u praktisch. Het uitzendkantoor begeleidt uw re-entry.

 
Om effectief bezig te kunnen zijn moet u zich tenminste een paar jaar vastleggen. Voor elk kalenderjaar kunnen drie maanden verlof worden opgenomen. Het eerste jaar wordt besteed aan taal- en cultuurstudie. Daarna werkt u in uw humanitaire project of business en besteedt u voldoende tijd aan vriendschapsevangelisatie, want dat is uw focus.
 
Voor uitzending is het nodig dat een groot deel van uw giften zijn toegezegd voorafgaand aan uw uitzending. Eveneens is een harde voorwaarde dat de verzekering voor medische kosten, repatriëring in noodgeval en uw AOW-compensatie in orde zijn.

 

Gemeente

Zending is geen privé-project. Paulus en Barnabas werden uitgezonden door de gemeente van Antiochië. Deze gemeente leefde met hen mee en bad voor hen. Op hun beurt brachten Paulus en Barnabas verslag uit van hun ervaringen (Handelingen 13 en 14). Zonder thuisfront is zendingswerk gedoemd te mislukken. Het is daarom van belang dat je een meelevend lid bent van je gemeente, en dat zij van harte achter jouw uitzending staan.
Het is onze ervaring dat betrokkenheid met een zendingswerker uit de eigen gemeente doorgaans als heel positief wordt ervaren. Het zendingswerk komt daardoor een stuk dichterbij. Door te bidden en te geven wordt men deelgenoot van de uitzending.
 

TFC

De voornaamste taken van de thuisfrontcommissie zijn:

 • Contact onderhouden met jou, je familie en Pioneers.

 • Contact onderhouden met de zendingscommissie en je gemeente

 • Geestelijke en morele steun bieden, zowel in je voorbereidingstijd als op het veld.

 • Stimuleren van voorbede.

 • Medewerven van financiële steun en zo nodig beheren van de financiële administratie.

 • Verlenen van praktische ondersteuning, o.a. verzorgen van woonruimte bij verlof.

 • Het thuisfront informeren over jou en je werk, onder meer door het verspreiden van je nieuwsbrief.

Je thuisfrontcommissie krijgt van Pioneers begeleiding om haar taak zo goed mogelijk uit te voeren.
 
Er zo is er nog veel meer te vertellen over long term uitzending, maar dat doen we graag nadat we eerst nader met u hebben kennis gemaakt.
Email of bel ons voor het leggen van het eerste contact.
 

Contact