Om alle functionaliteit te gebruiken heeft deze website uw toestemming nodig om een browser cookie te plaatsen. Indien u geen cookies accepteert kunnen sommige delen van de website niet werken waaronder, maar niet beperkt tot: inloggen, donaties, persoonlijke content bekijken, wisselen tussen talen. Het is aanbevolen om alle cookies toe te staan.
  • Bellen
  • +31 (0)6-39 460 237
  • Mailen
  • info@pioneersnederland.org
  • Bezoeken
  • Bovenkarspel, Nederland

Geloofsbelijdenis

  • Geloofsbelijdenis

Wij geloven dat de Heilige Schrift, bestaande uit het Oude en het Nieuwe Testament, oorspronkelijk door God is gegeven, goddelijk geïnspireerd, genoegzaam, onfeilbaar en volkomen betrouwbaar, de hoogste zeggenschap hebbend in alle zaken van geloof en leven.
 
Wij geloven in één God, Schepper van alle dingen, eeuwig bestaand uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
 
Wij geloven in onze Heer Jezus Christus, God gekomen in het vlees, Zijn maagdelijke geboorte, zondeloos leven, goddelijke wonderen, plaatsvervangende en verzoenende dood aan het kruis, lichamelijke opstanding, hemelvaart en verhoging, middelaarswerk, en Zijn persoonlijke, aanstaande, en zichtbare terugkeer in kracht en glorie.
 
Wij geloven dat Adam en Eva, geschapen naar het beeld van God, verleid werden door Satan, de god van deze wereld, en vielen; dat hun zonde is overgegaan op alle mensen, die als gevolg daarvan verloren zijn, niet in staat zijn om zichzelf te redden van de toorn van God en gered moeten worden.
 
Wij geloven dat deze redding een geschenk van God is aan hen die zich bekeren en persoonlijk in Jezus Christus geloven; dat dit gebeurt door Gods genade door het vergoten bloed van de Here Jezus Christus en de wedergeboorte door de Heilige Geest.
 
Wij geloven in God de Heilige Geest die in alle gelovigen woont en hen in staat stelt een heilig leven te leiden, om te getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus, ondanks tegenstand van de wereld, het vlees en Satan.
 
Wij geloven in de geestelijke eenheid van alle ware gelovigen, de universele kerk, het lichaam van Christus.
 
Wij geloven in de opstanding van zowel de geredden als de verlorenen; zij die gered zijn tot opstanding van eeuwige leven met God, zij die verloren zijn tot opstanding van de eeuwige verdoemenis gescheiden van God.
 
Wij geloven dat Christus de kerk heeft geboden om de hele wereld in te gaan en discipelen van alle volken te maken, hen dopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en hen die geloven te onderwijzen om te gehoorzamen aan alles wat Christus bevolen heeft.
 
 
Principe van eenheid
 
Pioneers is een internationale gemeenschap samengebracht vanuit vele verschillende kerken en achtergronden. Het is onze wens om in harmonie met onze nationale kerkpartners en christelijke collega’s te werken op basis van essentiële doctrines zoals die te vinden zijn in onze Geloofsbelijdenis. Dit zijn doctrines, waarover historisch gezien altijd overeenstemming heeft bestaan tussen alle ware volgelingen van Christus. Ten aanzien van zaken die niet genoemd worden in onze Geloofsbelijdenis erkent Pioneers het mogen verschillen van standpunt, mits deze standpunten gebaseerd zijn op de Bijbel als hoogste autoriteit, en geen enkele interpretatie of praktijk het werk van het Evangelie ondermijnt of de onderlinge eenheid met hen die we dienen schaadt. We willen leven, werken en ons tot elkaar verhouden in een geest van liefde en nederigheid, zoals uiteengezet in Romeinen 14, 1 Korintiërs 13 en andere passages.