Om alle functionaliteit te gebruiken heeft deze website uw toestemming nodig om een browser cookie te plaatsen. Indien u geen cookies accepteert kunnen sommige delen van de website niet werken waaronder, maar niet beperkt tot: inloggen, donaties, persoonlijke content bekijken, wisselen tussen talen. Het is aanbevolen om alle cookies toe te staan.
 • Bellen
 • +31 (0)6-39 460 237
 • Mailen
 • info@pioneersnederland.org
 • Bezoeken
 • Bovenkarspel, Nederland

Veelgestelde vragen

 • Veelgestelde vragen

Heb jij vragen over roeping, Gods weg moet jou naar zending, algemene vragen over zending? Wil jij weten hoe Pioneers daarin een rol kan spelen, uitzendt, ondersteunt. Vraag jij je af hoe je zendelingen kunt ondersteunen? Allemaal prima vragen die veel worden gesteld. Een aantal antwoorden zijn hier al te vinden.

Is jouw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. Daar zijn we voor en we helpen je graag.
 

Contact
Waarom Pioneers
 • Waarom zijn er zendingsorganisaties?

  Stelt u zich voor: verhuizen met uw gezin naar een ander land, leren effectief te functioneren in een nieuwe taal en cultuur, evangeliseren bijvoorbeeld onder moslims en boeddhisten die weinig idee hebben waar jij, als buitenstaander, het over hebt.

  Het is mogelijk om alleen te gaan. Maar bedenk eens hoeveel meer je kunt bereiken door samen te werken met andere gelijkgestemde mensen en lokale kerken. Dat is de reden waarom God zendingsorganisaties in het leven heeft geroepen. Zij brengen teams van zendingswerkers met verschillende achtergronden bij elkaar om zo effectiever het evangelie te verspreiden.

 • Wat is de missie van Pioneers?

  Pioneers zet teams in beweging om God te verheerlijken onder onbereikte volken door het pionieren van gemeentestichting in samenwerking met lokale kerken.

 • Waar kan ik met Pioneers naar toe? Op welk deel van de wereld en op welke volken richt Pioneers zich?

  We dienen wereldwijd, overal waar onbereikte mensen wonen, op plaatsen waar geen kerken zijn of waar de kerk niet voldoende in staat is om hun eigen volk met het evangelie te bereiken zonder hulp van buitenaf.

  Pioneers richt zich op vijf grote onbereikte blokken over de hele wereld: tribaal/animisme, hindoeïsme, atheïsme/secularisme (veel Chinezen vallen in dit blok), islam, boeddhisme.

  Momenteel hebben we 379 teams in 104 landen. Onze teams zijn altijd op zoek naar nieuwe leden! Even belangrijk vinden we zendingswerkers, die samen met anderen, creatieve manieren gebruiken om nieuwe teams te starten daar waar nog geen teams zijn. Waarheen en onder welk onbereikt volk roept God jou om te dienen?

 • Is Pioneers bureaucratische met veel regels?

  Als organisatie heeft Pioneers niet veel beleidsregels. Aanpassing aan verschillende mensen en omstandigheden wordt meer gewaardeerd dan voldoen aan strenge regels en richtlijnen. Daarnaast hebben onze veldteams de vrijheid om zelf vast te stellen wat voor het team in die specifieke omgeving het meest geschikt is. Onze veldleiding houdt toezicht op de teams en het stellen van passende normen.

 • Hoe groot is Pioneers?

  Pioneers heeft momenteel meer dan 3200 zendingswerkers wereldwijd, gezonden vanuit zendingskantoren in Canada, Verenigde Staten, Ghana, Kenia, Singapore, Groot-Brittannië, Australië, Nieuw-Zeeland, Nederland, Brazilië, Dominicaanse republiek, Peru, Egypte, Europa, Zuid-Korea.

 • Hoe oud is Pioneers?

  Pioneers werd in 1979 opgericht in de USA. De eerste teams werden uitgezonden naar Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea en Afrika. Pioneers Canada is ontstaan uit een fusie met World Outreach Fellowship in 1993. In 2010 zijn Pioneers en Arab World Ministries (de vroegere internationale moederorganisatie van AWZ) gefuseerd. Synergie brengt versterking met zich. Verder zijn in de loop der tijd er nog een aantal kleinere fusies geweest met zendingsorganisaties die zich richtten op Afrika en de Pacific.

 • Wat is de kerkelijke ligging van Pioneers?

  Pioneers is een interkerkelijke organisatie. Onze Geloofsbelijdenis is te vinden op onze website. In geloofszaken waar geen enigheid over bestaat erkent Pioneers de verschillende standpunten, op voorwaarde dat ze gebaseerd zijn op de Bijbel als de hoogste autoriteit, en dat geen enkele interpretatie of praktijk het werk van het evangelie of de eenheid onder degenen die we dienen ondermijnt. We willen leven, werken en zich tot elkaar verhouden in een geest van liefde en nederigheid, zoals uiteengezet in Romeinen 14, 1 Korintiërs 13 en andere Bijbelgedeelten.

 • Is er veel verloop bij Pioneers?

  94% van zijn zendelingen werkt al meer dan 12 jaar bij Pioneers.

 • Wat is het groeipercentage van Pioneers?

  Internationaal is Pioneers de afgelopen 15 jaar met gemiddeld 10% per jaar gegroeid wat betreft het aantal zendelingen.

 • Hoe kan Pioneers je helpen bij je eerste verkenning?

  Door met elkaar te praten en elkaar te leren kennen, te luisteren naar wat God zegt, te onderzoeken en je te helpen hoe jouw gaven en talenten gebruikt kunnen worden in een intercultureel zendingsteam. Werken in een multicultureel team in een vreemde cultuur, als ambassadeur van Christus, heeft een eigen dynamiek. Daarom kost dit proces van onderzoek en voorbereiding tijd.

Cross-culturele zending en kerkplanting
 • Hoe stichten teams gemeenten?

  Teams stichten gemeente in woord en daad. In het algemeen zorgt een humanitair project of een zakelijke business voor het kunnen aanvragen van een verblijfsvisum. Verder leven zendelingen bewust te midden van de lokale bevolking. Je beste getuigenis is het uitleven van een liefdevolle, zorgzame, christelijke levensstijl ten aanzien van je eigen gezin, vrienden, buren en de mensen in je omgeving. Dit roept altijd vragen op en zorgt voor kansen en openingen om het woord te delen. Zij kennen geen christelijk samenleven en hebben soms vooringenomen ideeën over christenen. Daarom laat de manier waarop je leeft, in opofferende liefde en zorg voor de ander, hen zien wie Jezus is. In alles is het gebed de sleutelfactor in zending. U getuigt, God overtuigt. Waar mogelijk werken teams samen met de nationale kerk.

 • Hoe ziet een Pioneers-team eruit?

  Pioneers is toegewijd aan het principe van samen sterk oftewel het team. Er is geen typische teamvorm, we weten gewoon dat we elkaar nodig hebben. Onze teams zijn vaak multicultureel en divers, altijd op zoek naar hoe het best op een krachtige wijze Jezus liefde te demonstreren.

 • Werkt Pioneers altijd in teams?

  Teamgericht zijn is een van onze kernwaarde en Pioneers geeft er de voorkeur aan dat al onze zendelingen dienen in teams. Echter om nieuwe visies en kansen gelegenheid te geven zich te ontwikkelen, zendt Pioneers soms ook individuele zendelingen uit. Zij werken samen met onze zendingskantoren om meer werkers te werven.

 • Waarom die nadruk op partnerschappen en teams?

  "Hieraan zullen alle mensen weten dat u mijn discipelen bent, als u liefde hebt onder elkaar.” Johannes 13:35

  Wij zijn geen "eenzame cowboys" om het Evangelie te brengen naar hen "onbereikt". In feite is onze liefde voor geloofsgenoten een getuigenis naar de wereld dat we tot Christus behoren. Naast het feit dat het een getuigenis is, biedt werken in teams bemoediging, verantwoording en een omgeving om te groeien. Daarom faciliteren we de vorming van teams met zendingswerkers die eenzelfde visie delen en elkaar aanvullen met hun gaven en talenten.

  Teams maken het mogelijk om een verscheidenheid aan beroepen en diensten aan te bieden: business, landbouw, gemeenschapsontwikkeling, sociale voorzieningen, onderwijs, gezondheidszorg, gastvrijheid en nog veel meer.

  Omdat samenwerking in de gemeente (lichaam met vele leden) centraal staat in Gods missie, heeft onze en uw relatie met de uitzendende kerk een zeer hoge prioriteit.

 • Welke kerkelijk model wordt toegepast op het zendingsveld?

  Omdat Pioneers veldgericht is, wordt het kerkzijn onderwezen en beoefend dat past in de context van dat zendingsveld met behoud van bijbelse structuren.

 • Moedigt Pioneers nieuwe zendingsmethoden en innovatieve ideeën aan?

  Ja, innovatie en flexibiliteit is een kernwaarde van Pioneers.

 • Wie beslist bij welk zendingsproject ik betrokken zal zijn?

  Binnen het kader van het team vuurt Pioneers de teamleden aan hun roeping van God voor hun leven na te streven.

 • Hoe worden teambeslissingen genomen?

  Teambeslissingen worden meestal met consensus genomen. Als de teamleider vaststelt dat er een schadelijke consensus is bereikt, zal hij of zij de Area leader raadplegen. Als een teamlid ernstige bedenkingen heeft bij een beslissing van de teamleider of het team, kan hij/zij de teamleider benaderen voor een privégesprek. Als na gebed en discussie het probleem nog steeds niet is opgelost, kan het teamlid contact opnemen met de Area Leader. In alle communicatie moeten zendelingen de rol en verantwoordelijkheid van de veldleider respecteren.

 • Geloof je in de gaven van de Geest?

  In zaken die niet aan de orde komen in onze Geloofsbelijdenis erkent Pioneers mogelijk verschil van standpunt, op voorwaarde dat ze gebaseerd zijn op de Bijbel als de hoogste autoriteit, en dat geen enkele interpretatie of praktijk het werk van het evangelie of de eenheid onder degenen die we dienen ondermijnt . We willen leven, werken en zich tot elkaar verhouden in een geest van liefde en nederigheid, zoals uiteengezet in Romeinen 14, 1 Corinthiërs 13 en andere passages.

 • Welke rol speelt mijn eigen kerk in mijn uitzending?

  Je plaatselijke kerk is een kernwaarde van Pioneers. We vragen van onze leden dat ze actief lid zijn van hun lokale, uitzendende gemeente. De lokale kerk is essentieel in het leveren van verantwoording afleggen, bemoediging, gebed en financiële ondersteuning.

 • Werkt Pioneers samen met andere zendingsorganisaties?

  Teams proberen met andere organisaties en instanties samen te werken bij het bepalen van de behoeften van het zendingsproject en bij het coördineren van de inspanningen om aan die behoeften te voldoen binnen de context van zending. Er zijn veel voorbeelden waarin Pioneers samenwerkt met andere organisaties en instanties in de buurt.

Membercare
 • Hoe wordt er op het zendingsveld gezorgd voor teamleden?

  De teamleider heeft als taak om als eerste membercare te leveren, maar ook teamleden helpen om de gezondheid, zorg en veiligheid van hun medeleden te waarborgen. Regionale veldteams zijn eveneens actief in het bieden van membercare. De membercare medewerker van uw zendingskantoor biedt zorg in speciale tijden van overgang, verandering, crises of tijdens verlof en geeft tweedelijns Member Care op het veld, contact houdend met u op het veld, in staat en bereid om altijd te helpen. Ook is te verwachten dat uw uitzendende kerk en thuisfrontcomité zorg verleent via alle mogelijke middelen, emails, telefoontjes, pakketten, bezoeken, enz.

 • Hoe worden zendelingen verantwoordelijk gehouden?

  Net als bij membercare vindt verantwoording afleggen over uw zendingsopdracht in eerste instantie plaats binnen team, maar ook op andere niveaus. Teamleden moeten elkaar op regelmatige basis verantwoordelijk houden voor hun zendingsopdracht. Elk jaar moeten teamleden een jaarplan maken voor hun bediening, persoonlijke, geestelijke groei en er naar handelen. Teamleiders zijn verantwoordelijk voor het aanspreken van teamleden op het jaarplan. Area leaders, diegenen aan wie de teamleiders rapporteren, zijn beschikbaar als de communicatie faalt of om te helpen bij voldoen aan de teambehoeften. Membercare medewerkers zijn ook beschikbaar bij verantwoordingsproblemen. Tevens wordt verantwoording afgelegd aan de plaatselijke kerk.

 • Hoe wordt er gezorgd voor kinderen en hun onderwijs?

  Het onderwijs aan kinderen is ter beoordeling van de ouders. Rekening houdend met de plaatselijke situatie kunnen ouders hun kinderen homescholen, naar een nationale school, een christelijke school, een internationale school of een internaat sturen. Uw zendingskantoor en het Pioneers Membercare team werken met de ouders samen om de opties voor het onderwijs van hun kinderen te bespreken.

Financiën
 • Hoe wordt een uitzending bekostigd?

  Sommigen combineren zending met een betaalde baan. De meesten worden financieel ondersteund door kerken en vrienden die voor hen bidden en hun zendingsvisie delen. Begrotingen voor levensonderhoud en bediening weerspiegelen de kosten van levensonderhoud en werken in het land.

  Fondswerven klinkt misschien intimiderend, maar we zien altijd dat God voor al je behoeften zorgt, als Hij je roept.

 • Moet ik zelf voor mijn levensonderhoud zorgen?

  Ja. Al onze leden vertrouwen op de Here Jezus om aan hun financiële behoeften te voldoen. De meesten doen hun fondswerving voordat ze vertrekken. Anderen verkrijgen een deel van hun inkomsten door te werken in het buitenland of hebben nog weer andere vormen van inkomsten.

 • Hoeveel geld heb ik nodig om te worden uitgezonden?

  De kosten van levensonderhoud variëren per land, stad, team en uw persoonlijke of gezinssituatie. Door gebruikmaking van de wereldwijde ervaring van onze vele zendingswerkers zal je zendingskantoor met jou en je teamleider samenwerken in het opstellen van een passend persoonlijk uitzendbudget.

 • Welk percentage van de giften voor mijn uitzending wordt afgedragen voor de zendingsorganisatie?

  Twaalf procent van al je donaties gaan naar de organisatiekosten van Pioneers: 10% naar je zendingskantoor en 2% naar de internationale organisatie. Soms is een vaste afdracht meer aangewezen.

 • Heb ik een medische verzekering nodig bij Pioneers?

  Alle Pioneers-leden moeten een medische verzekering met ook een medische evacuatie afsluiten.

 • Moet ik mijn schulden volledig afbetaald hebben voordat ik wordt uitgezonden?

  In de meeste gevallen zou het geweldig zijn om alle schulden afbetaald te hebben voordat je naar het veld vertrekt, maar er zijn uitzonderingen. Pioneers staat soms toe dat een deel van een studieschuld wordt opgenomen in een uitzendbegroting, vooral als iemands diploma van belang is voor het werk op het veld. Schulden zoals autoleningen, creditcards, hypotheken, enzovoort moeten meestal volledig worden betaald vóór vertrek naar het veld, maar dit wordt op individuele basis behandeld in uw kandidaat-interview.

 • Gaan mijn giften bij Pioneers in een gezamenlijke pot of naar mijn eigen rekening?

  Alle donaties worden middels AWZ aan jouw zendingsproject gegeven, niet aan een persoon. De persoon maakt onderdeel uit van het project. De donor krijgt aldus fiscale aftrek. Zo honoreren wij de wensen van de donor en is het projectfonds om te worden gebruikt voor bediening en kosten. Pioneers poolt geen fondsen, overtollige fondsen blijven beschikbaar voor uw bediening.

 • Staat Pioneers aan zendelingen ook andere bronnen van inkomsten toe (bijvoorbeeld tenten maken of business as mission)?

  Pioneers maakt gebruik van een "systeem van dubbele tewerkstelling" voor het omgaan met andere inkomstenbronnen. Zendingswerkers kunnen een tweede baan of een eigen bedrijf hebben, zolang dit niet in strijd is met hun Pioneers-verantwoordelijkheden. Vaak verbetert de andere betrekking de uitzending door gesloten deuren te openen en zendingscontacten te bieden. Om te zorgen voor een gezonde verantwoording van inkomsten uit andere bronnen zullen er gesprekken plaatsvinden tussen uw teamleider en het zendingskantoor.

Kwalificaties en stappenplan om zendeling te worden
 • Hoe oud moet ik zijn om te worden uitgezonden met Pioneers?

  Alle zendelingen moeten 18 jaar of ouder zijn, in overeenstemming met de visumvereisten van uw gastland.

 • Welke kwalificaties heb ik nodig?

  Kwalificaties variëren afhankelijk van de persoon en de uitzending, maar meestal is dit een combinatie van persoonlijk karakter, Bijbelkennis, zendingsopleiding, werkervaring en natuurlijk Gods roeping.

 • Wat zijn de vereisten om lid te worden van Pioneers?

  • Vruchten van de Geest laten zien en gezonde interpersoonlijke relaties.
  • Trouw en effectiviteit in bediening.
  • Basisbegrip van bijbelse, theologische en zendingsconcepten.
  • Toewijding aan persoonlijke groei en voortgaand leerproces binnen een diverse internationale gemeenschap.
  • Getuigenis van Gods leiding naar zending.
  • Schriftelijke aanbeveling en goedkeuring van de uitzendende kerk.

 • Kunnen mijn vaardigheden worden gebruikt in zending?

  Absoluut! Zending gaat over leven als een gepassioneerde volgeling van de Here Jezus Christus in een andere deel van de wereld. Je blijft jezelf, leeft en dient en deelt je leven met de gaven en talenten die je hebt ontvangen. Overal ter wereld gebruiken volgelingen van Jezus elke dag creatieve manieren om hun leven te delen met mensen die Hem nog niet kennen.

 • Welke voorbereiding vraagt Pioneers?

  We zullen deze vraag beantwoorden door eerst u enkele vragen te stellen!

  • Wat ben je van plan te doen in zending?
  • Wat is je vroegere ervaring?
  • Hoe heeft God je geleid?
  • Welke vaardigheden en opleiding heb je?
  • Heb je een goed begrip van de Bijbel?
  • Kun je het evangelie delen met mensen uit andere religies en andere culturen?
  • Staat uw gemeente achter u?
  Onze inzet is het om u te helpen zich goed voor te bereiden, zodat u zult gedijen, niet alleen maar overleven, in het interculturele leven en in de uitzending. We willen met u samenwerken om een persoonlijk voorbereidingsplan te maken dat voldoet aan uw behoeften. Misschien heb je taalkennis nodig, bijbeltraining of interculturele vaardigheid. Door het lezen van goede boeken moedigen we u aan om te leren van hen die reeds voor u uitgezonden zijn geweest en door te leren van voormalige zendingswerkers. Bij elke stap proberen we u te dienen terwijl u zich klaarmaakt om anderen te dienen.

 • Wat is het stappenplan om met Pioneers te worden uitgezonden?

  Relaties zijn voor ons belangrijk. We willen je leren kennen en we nodigen je uit om ons te leren kennen. Deze relationele benadering omvat verschillende belangrijke stappen, waaronder:

  • Instemming door uw kerk
  • Sollicitatieformulieren
  • Medische en psychosociale beoordeling
  • Referenties
  • Gesprek en gebed met Pioneers
  • Oriëntering op Pioneers en zending aan de onbereikte volken
  • Training en ontwikkeling (een individueel voorbereidingsplan)
  • Oprichten thuisfrontcomité
  • Fondsenwerving
  • Veldbezoek aan het toekomstig team
  • Uitnodiging om lid te worden van een team
  • Uitzending door uw kerk

 • Hoe wordt mijn eigen kerk betrokken in de uitzending?

  Pioneers levert expertise aan uw lokale gemeente omdat de gemeente het mandaat heeft tot zending. Uw gemeente is uw uitzendende instantie zijn en wij zullen met u samenwerken om ervoor te zorgen dat uw gemeente hun verantwoordelijkheid begrijpt wanneer zij hun leden naar andere delen van de wereld uitzenden.
  We zullen je gemeente uitnodigen om de gehele uitzendtijd bij u betrokken te zijn:

  • Als je denkt aan zending: deel dat met je (zendings)oudsten, vraag om hun gebed en neem ze mee in je proces.
  • Als je solliciteert, zal je Pioneers zendingskantoor contact maken met je pastor of zendingsoudste.
  • De relatie met je gemeente is essentieel bij elke stap in je uitzendproces: vóór je gaat, terwijl je op het veld bent, en wanneer je terugkomt in je eigen land.

 • Moet ik een Bijbelschool volgen voordat ik naar het zendingsveld ga?

  Alle zendelingen vanaf één jaar uitzendtermijn moeten een degelijk en groeiend begrip van de Bijbel hebben. Minimaal wordt aanbevolen dat u de volgende cursussen hebt voltooid; overzicht van het Oude Testament, overzicht van het Nieuwe Testament, overzicht van de bijbelleer, hoe de Bijbel te bestuderen, en de principes en geschiedenis van zending. Deze cursussen hoeven geen formele klastraining te zijn en kunnen online zijn gedaan. Elke kandidaat zal tijdens het interview worden beoordeeld en vervolgens kunnen aanvullende eisen en aanbevelingen worden gedaan. Bijbelcursussen moeten vóór het begin van de uitzending worden afgerond.

 • Wat voor soort training biedt Pioneers kandidaten om zich voor te bereiden op het veld?

  Alle long term zendelingen zijn verplicht om aan ons kandidaat-oriëntatieprogramma (COP) deel te nemen. De doelen van COP zijn: matching tussen Pioneers en jou; u helpen ons beter te leren kennen; om inzicht te verschaffen in locaties en teams; om u vroegtijdig voor te bereiden op gemeentestichting en fondswerving; om u te interviewen en te bepalen of u als zendeling wordt aangesteld. Eventuele verdere persoonlijke trainingsvereisten worden bepaald tijdens uw interview.

 • Hoe lang duurt de voorbereiding?

  Samen kunnen we het antwoord op deze vraag bepalen. Het kan weken, maanden of zelfs jaren duren. Het doel is om je goed voor te bereiden, zodat je goed kunt dienen. Het is niet ongebruikelijk dat mensen met een jaar worden uitgezonden.

 • Welke uitzendtermijnen zijn er?

  Shorttermers gaan van een maand tot één jaar om taal, cultuur en teamwerk mee te maken en om te zien hoe God hen kan gebruiken om Zijn glorie aan de onbereikte mensen van onze wereld te brengen.

  Longtermers gaan van één jaar tot vijftig jaar! Onze toewijding is om discipelen te maken voor Jezus Christus, wat betekent dat we ons inzetten voor lange termijn door de taal te leren, ons aan te passen aan de cultuur en mensen te dienen. Ons doel is dat het goede nieuws van Jezus wordt gedeeld met mensen die Hem niet kennen en dat gemeenten worden gesticht.

 • Kunnen ook gescheiden mensen uitgezonden worden?

  Echtscheiding is geen diskwalificatie. We bekijken elk persoon afzonderlijk. We willen genadig zijn met behoud van respect voor bijbelse normen.

 • Wat motiveert mensen om hun leven te investeren in zending?

  De genade, liefde en goedheid van God zelf geproefd hebbend, gunnen we deze zegen ook aan anderen die op dit moment buiten het bereik van het evangelie zijn. (Romeinen 15: 20-21). Pioneers is op zoek naar mannen en vrouwen die volharden, zelfs bij grote opoffering, om Gods glorie te brengen aan onbereikte bevolkingsgroepen. (Psalm 115: 1). Pioneers mensen dienen God niet uit gemak, maar uit overtuiging.

  We weten ook dat Christus zegen belooft aan hen die "huizen of broers of zussen of vader of moeder of kinderen of eigen land verlaten" omwille van Zijn naam. (Markus 10: 29-30).

 • Wat voor soort mensen worden uitgezonden?

  Mensen zoals jij, u! Getrouwd, ongehuwd, gezinnen, pas afgestudeerd en zelfs gepensioneerden. Wij zijn een divers volk met één gemeenschappelijk doel: we willen dat ons leven telt voor iets dat echt de moeite waard is.

 • En jij, u?

  Heb jij, u een verantwoordelijkheid voor mensen en plekken met de grootste behoefte aan en de minste kans op om het evangelie te horen? Ben je actief in je plaatselijke kerk en deel jij je geloof met anderen? Begrijp en aanvaard je de kernwaarden van Pioneers? Heb je een paspoort en ben je een inwoner van Nederland? Ben jij, u bereid om tijd te investeren in de voorbereiding om te werken in een teamgerichte kerkplanting?

  Als je, u 'ja' op deze vragen heeft geantwoord, horen we graag van jou, u!

Meer vragen?

Als u nog meer vragen hebt, neem dan contact met ons op.
 

Contact